An app measure health status in patients with chronic pain

Researchers from the UniversitatJaume I, the University of Barcelona and CIBERobn Health Institute Carlos III have developed an application for mobile phones and tablets used to assess and monitor the impact of pain on the lives of patients with chronic pain and the effectiveness of their treatment.

More information

Video with subtitles in English and Spanish

UCC+i UJI. November 2016

Una app mesura l’estat de salut en els pacients amb dolor crònic

Investigadors i investigadores de la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat de Barcelona i el CIBERobn de l’Institut de Salut Carlos III han desenvolupat una aplicació informàtica per a mòbils i tauletes que serveix per a avaluar i monitorar la influència del dolor en la vida dels pacients amb dolor crònic i l’eficàcia del seu tractament.

Més informació

Versió en castellà amb subtítols per a persones sordes.

UCC+i UJI. Novembre 2016

Una app mide el estado de salud en los pacientes con dolor crónico

Investigadores e investigadoras de la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat de Barcelona y el CIBERobn del Instituto de Salud Carlos III han desarrollado una aplicación informática para móviles y tabletas que sirve para evaluar y monitorizar la influencia del dolor en la vida de los pacientes con dolor crónico y la eficacia de su tratamiento.

Más información

Vídeo subtítulado en castellano e inglés para personas sordas.

UCC+i UJI. Noviembre 2016

Influence of a protein in Alzheimer’s disease

A team of researchers from the Faculty of Health Sciences at the Universitat Jaume I (UJI) has studied the operation of a small brain protein, called relaxin-3, and has found its action on the neurons that are damaged during the early stages of Alzheimer’s disease. The results of this neurobiological study have been published in the Brain Structure and Function journal.

More information

Video with subtitles in English and Spanish

UCC+i UJI. November 2016

Influència d’una proteïna en l’Alzheimer

Un equip d’investigadors de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) ha estudiat el funcionament d’una xicoteta proteïna del cervell, anomenada relaxina-3, i ha descobert la seua acció sobre les neurones que són danyades durant les primeres fases de la malaltia d’Alzheimer. Els resultats d’aquest estudi neurobiològic s’han publicat en la revista Brain Structure and Function.

Més informació

Versió en castellà amb subtítols per a persones sordes.

UCC+i UJI. Novembre 2016

Influencia de una proteína en el Alzheimer

Un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) ha estudiado el funcionamiento de una pequeña proteína del cerebro, llamada relaxina-3, y ha descubierto su acción sobre las neuronas que son dañadas durante las primeras fases de la enfermedad de Alzheimer. Los resultados de este estudio neurobiológico se han publicado en la revista Brain Structure and Function.

Más información

Vídeo subtítulado en castellano e inglés para personas sordas.

UCC+i UJI. Noviembre 2016

Research Pitches 2016: «How to make happiness easier». María Josefina Peláez

Researcher María Josefina Peláez, from the Research Group on Psychosocial Prevention and Healthy Organizations (WANT), has won the third prize in the first Research Pitches contest organised by the Universitat Jaume I with a presentation on the project «How to make happiness easier».

The first call for this event, promoted by the Vice-rectorate for Internationalization, Cooperation and Multilingualism, has attracted 32 papers from all the branches of knowledge taught at the UJI. 53% of the people who presented their monologues were women and 47% were men.

The objective of the Research Pitches contest, sponsored by Banco Santander, was to promote the communicative skills of the UJI research community the in order to value and encourage their effort and ability to bring science closer to society through a brief monologue.

More information

Research Pitches 2016: «How to make happiness easier». María Josefina Peláez

La investigadora María Josefina Peláez del Grup de Recerca en Prevenció Psicosocial i Organitzacions Saludables (WANT) ha obtingut el tercer premi en la primera edició del concurs Research Pitches organitzat per la Universitat Jaume I amb una presentació sobre el proyecte «How to make happiness easier».

La primera convocatòria d’aquest certamen, promogut des del Vicerectorat d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, ha aconseguit la participació de 32 treballs, procedents de totes les branques de coneixement impartides a l’UJI. El 53% de les persones que s’ha presentat han sigut dones i el 47%, homes.

L’objectiu del concurs Research Pitches, que ha comptat amb el patrocini de Banco Santander, era promoure les habilitats comunicatives de la comunitat investigadora de l’UJI amb l’objecte de valorar i fomentar el seu esforç i capacitat per a acostar la ciència a la societat mitjançant un breu monòleg.

Més informació

Research Pitches 2016: «How to make happiness easier». María Josefina Peláez

La investigadora María Josefina Peláez del Grupo de Investigación en Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables (WANT) ha obtenido el tercer premio en la primera edición del concurso Research Pitches organizado por la Universitat Jaume I con una presentación sobre el proyecto «How to make happiness easier».

La primera convocatoria de este certamen, promovido desde el Vicerrectorado de Internacionalización, Cooperación y Multilingüismo, ha conseguido la participación de 32 trabajos, procedentes de todas las ramas de conocimiento impartidas en la UJI. El 53% de las personas que se ha presentado han sido mujeres y el 47%, hombres.

El objetivo del concurso Research Pitches, que ha contado con el patrocinio de Banco Santander, era promover las habilidades comunicativas de la comunidad investigadora de la UJI con el objeto de valorar y fomentar su esfuerzo y capacidad para acercar la ciencia a la sociedad mediante un breve monólogo.

Más información

Research Pitches 2016: «Guided learning diary tool». Lorena Bort Mir

Researcher Lorena Bort Mir, from the Research Group on Contrastive and Applied Semantics (Gresca), has won the second prize in the first Research Pitches contest organised by the Universitat Jaume I. The video explains a guided learning diary tool for promoting and evaluating students’ metacognitive processes in higher education.

The first call for this event, promoted by the Vice-rectorate for Internationalization, Cooperation and Multilingualism, has attracted 32 papers from all the branches of knowledge taught at the UJI. 53% of the people who presented their monologues were women and 47% were men.

The objective of the Research Pitches contest, sponsored by Banco Santander, was to promote the communicative skills of the UJI research community in order to value and encourage their effort and ability to bring science closer to society through a brief monologue.

More information

Links of interest

UJI Science

Investigación UJI
El gusto de investigar
Estudia e Investiga

Science news agencies

SINC
Alphagalileo
EurekAlert

Associations and organizations

Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (RUVID)
Fundación Española para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
Comcired
Amigos de la Ciencia
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), webs de divulgación
Asociación Española de Comunicación Científica (AECC)
Asociación Española de Cine e Imagen Científicos (Asecic)
European Union of Science Journalists’ Associatons
World Federation of Science Journalists