Reunió del Comitè de Seguretat i Salut

Reunió núm. 2 de 2017
Dia: 24 de maig de 2017, dimecres
Hora: 12.00 hores
Lloc: Sala de Juntes (tercera planta de l’edifici de Rectorat)

Ordre del dia

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior (doc. 1)
  2. Informe del president
  3. Informe dels tècnics de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental
  4. Informació sobre la contractació de la coordinació de seguretat i salut per part de l’OTOP
  5. Proposta i aprovació, si escau, de la destinació de l’import derivat de la presentació de la “Sol·licitud d’incentius a les empreses que hagen contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral”
  6. Torn obert de paraules

Mesa Negociadora extraordinària, divendres 19 de maig

PRESIDENT

A

MEMBRES DE LA MESA NEGOCIADORA

Convocatòria de reunió extraordinària per al divendres, 19 de maig 2017, a les 09:30 a la Sala de reunions de l’edifici del rectorat, per celebrar sessió extraordinària de la Mesa Negociadora, amb el següent ordre del dia:

1.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació de PDI per a l’any 2017.

2.- Proposta de modificació de la RLT del PAS

3.- Torn obert de paraules.

Sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PDI, dilluns 8 de maig

DE VICERECTOR D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I PROFESSORAT
A
REPRESENTANTS SINDICALS EN MESA NEGOCIADORA

Convocatòria de reunió

Us convoquem per al dilluns 8 de maig 2017, a les 17:00, a la Sala de reunions del gabinet del rectorat, per celebrar sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PDI, amb el següent ordre del dia:
1.- Barems específics per a concursos de professorat contractat doctor amb caràcter interí, ajudant doctor i associat.
2.- Convocatòria de places de professorat contractat doctor amb caràcter interí.
3.- Proposta de permuta de professorat pertanyent als cossos docents univeristaris.
4.- Proposta de comissions de serveis de professorat pertanyent als cossos docents universitaris per al curs 2017/2018.
5.- Proposta de nomenament de professorat emèrit.
6.- Proposta de concessió de semestres sabàtics per al curs 2017/2018.
7.- Proposta de concessió de Venia docenci per al curs 2017/2018.
8.- Proposta de canvi d’adscripció d’àrea de coneixement a la Unitat Predepartamental de Medicina.
9.- Proposta de sol·licituds de transformacions i promocions de places de professorat, d’acord amb els criteris del DCDI, corresponent a la primera convocatòria ordinària de l’any 2017.
10.- Proposta de canvis de dedicació docent de professorat ajudant doctor.
11.- Proposta de contractacions i/o transformacions de PDI ordinàries per atendre les necessitats docents del curs 2017/18.
12.- Proposta de modificació de la RLT de PDI.
13.- Torn obert de paraules.

Sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PAS, dilluns 8 de maig

DE VICERECTOR D’ECONOMIA I PAS

A

REPRESENTANTS SINDICALS EN MESA NEGOCIADORA

Convocatòria de reunió per al dilluns 8 de maig 2017, a les 15:30, a la Sala de reunions del gabinet del rectorat, per celebrar sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PAS, amb el següent ordre del dia:

1.- Informe de la resposta de la Generalitat Valenciana del percentatge màxim a pagar al 2017 en la carrera professional del PAS.

2.- Informe del Pla d’Ordenació del PAS.

3.- Proposta de modificació del calendari laboral (permís de paternitat).

4.- Informe projecte Funcions i competències del PAS.

5.- Torn obert de paraules.

Sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PAS, dimecres 15 de març

DE VICERECTOR D’ECONOMIA I PAS
A
REPRESENTANTS SINDICALS EN MESA NEGOCIADORA

Convocatòria de reunió per al dimecres 15 de març 2017, a les 12:30h, a la Sala de reunions del gabinet del rectorat, per celebrar sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PAS, amb el següent ordre del dia:

1.- Estudi i anàlisi del document de competències i funcions del PAS de l’UJI 
2.- Torn obert de paraules.

Sessió de la Mesa Negociadora, dimecres 8 de març

PRESIDENT
A
MEMBRES DE LA MESA NEGOCIADORA

Convocatòria de reunió per al dimecres, 8 de març 2017, a les 13:00h a la Sala de Juntes de l’edifici del rectorat, per celebrar sessió de la Mesa Negociadora, amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (doc 1).
2.- Anàlisi, discussió i informe sobre la proposta de modificació de la RLT del PDI (doc 2).
3.- Anàlisi, discussió i informe sobre la proposta de modificació de la RLT del PAS ( doc 3).
4.- Torn obert de paraules

Sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PDI, dilluns 6 de març

DE VICERECTOR D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I PROFESSORAT
A
REPRESENTANTS SINDICALS EN MESA NEGOCIADORA

Convocatòria de reunió per al dilluns 6 de març 2017, a les 12:00h, a la Sala de reunions del gabinet del rectorat, per celebrar sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PDI, amb el següent ordre del dia:

1.- Modificació de la RLT de PDI per la convocatòria d’una plaça de professorat contractat doctor corresponent a l’Oferta Pública d’Ocupació 2016 (estabilització investigadors Ramon i Cajal)
2.- Problemàtica en relació al nomenament de membres de les comissions de contractació de PDI
3.- Torn obert de paraules.

Sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PAS, divendres 3 de març

DE VICERECTOR D’ECONOMIA I PAS
A
REPRESENTANTS SINDICALS EN MESA NEGOCIADORA

Convocatòria de reunió,  divendres 3 de març 2017, a les 12:00h, a la Sala de reunions del gabinet del rectorat, per celebrar sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PAS, amb el següent ordre del dia:

1.- Proposta de Pla d’ordenació de personal i modificació de la RLT del PAS. Modificacions .
2.- Funcions genèriques del personal PAS UJI, per llocs tipus. Annex 2, del document denominat Competències i funcions del PAS 
3.- Torn obert de paraules.

Sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PAS, dimecres 22 de febrer

DE VICERECTOR D’ECONOMIA I PAS
A
REPRESENTANTS SINDICALS EN MESA NEGOCIADORA

Convocatòria de reunió per al dimecres 22 de febrer 2017, de les 13:30 a 15:00, a la Sala de reunions del gabinet del rectorat, per celebrar sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PAS, amb el següent ordre del dia:

1.- Proposta de Pla d’ordenació de personal i modificació de la RLT del PAS.
2.- Proposta de competències estratègiques i genèriques, funcions genèriques i especifiques dels serveis, del personal i organigrama del serveis de l’UJI.
3.- Torn obert de paraules.