STEPV valora positivament la baixada de les taxes universitàries

El Sindicat insta a incrementar el pressupost educatiu i reduir encara més les taxes

El passat 11 de juliol de 2017, el president de la Generalitat informava sobre l’acord a què havia arribat amb els rectors de les cinc universitats publiques. Entre les mesures del Pla de Millora del Sistema Universitari Valencià es preveu una abaixada progressiva per als dos propers cursos acadèmics fins al 15% de les taxes universitàries, així com la creació d’una comissió d’experts per abordar el finançament del sistema universitari valencià.

TaxesUnivs

STEPV valora positivament la decisió adoptada per l’executiu valencià, que capgira el rumb de les polítiques aplicades pels governs del Partit Popular, a causa de les quals un nombre important d’estudiants i estudiantes valencianes abandonarà els seus estudis universitaris, o els dissuadira de començar-los, davant la impossibilitat d’abonar les matrícules. Per a STEPV es tracta d’una mesura important, però insuficient.

Llegir més…

Resum de la sessió 7 del Claustre (14 de juny de 2017)

El passat dimecres 14 de juny va tindre lloc la 7a sessió del Claustre d’aquesta legislatura, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió núm. 6 (7-11-2016).

2. Informe del rector.

3. Elecció d’un representant del PDI del claustre en la Comissió de Política Lingüística.

4. Informe sobre el Model Educatiu.

5. Presentació i debat del Codi Ètic de la Universitat Jaume I.

6. Informe sobre el procés d’elaboració de la Responsabilitat Social Universitària a l’UJI.

7. Torn obert de paraules.

El Servei de Comunicació de la nostra universitat ja ha fet públic un resum genèric dels continguts tractats, però nosaltres voldríem fer arribar a la nostra afiliació i simpatitzants les intervencions de les persones que es presentaren al claustre amb el suport d’STEPV.

Al principi de l’acte, Carme Pinyana, junt amb Maria Jesús Tirado, van llegir el manifest de #19JAlerta Feminista reivindicant un pacte d’estat en contra de la violència de genere i convocant al tancament als Ajuntaments, dins d’una jornada de lluita estatal.

En el punt que es va tractar el Model Educatiu va intervindre el nostre company Andrés Piqueras. Va comentar que, en general està content amb el model UJI, però sempre es important reflexionar i ser més autocrític, una característica que troba molt a faltar en l’UJI. El mateix equip de govern no és suficientment autocrític, ni tampoc ho són els mitjans de comunicació institucionals de la universitat. Andrés comentava que qualsevol model educatiu no es dona en el no res. Cal que estiga contextualitzat en un lloc, un moment, tant des d’allò més local fins al nivell més global. Per que la universitat, en el seu funcionament diari, no pot ser aliena a eixe context.

En la seua intervenció va denunciar la precarització continua de les diferents figures de professorat, que evidentment afecta al model educatiu. Per la limitació de temps d’una convocatòria de Claustre, és impossible entrar a debatre en detall i poder fer propostes alternatives al voltant del model educatiu universitari. Per això, Andrés demanava habilitar un espai per poder fer aquest debat. Cal destacar que altres professors que van intervindre desprès i el mateix rector li van reconèixer la necessitat de fer aquest debat en el futur.

A continuació, en la presentació del Codi Ètic, el nostre company Raül Burriel va intervindre per a demanar un catàleg de conductes més concretes a l’hora de definir la conducta ètica dels membres de la comunitat universitària. Va posar exemples de conductes concretes que s’estan donant i a les que s’ha de donar resposta per a no caure en una contradicció entre els valors que es diu s’estan defensant i la realitat de les accions que es duen a terme. Per exemple, les diferències salaris entre diferents categories de PDI i PAS, moltes vegades sense justificar; les mateixes condicions de treball de col·lectius de PDI i PAS o la subcontractació de serveis externs (cafeteria, neteja…). Aquestes accions generen greuges i diferències entre treballadors que no estan justificades.

Per això va demanar la inclusió de clàusules socials en la relació amb els proveïdors i un major control dels organismes i entitats vinculades a la Universitat (fundacions, etc.).

Raül també va comentar que trobava a faltar un eix de banca o finançament ètic, per a establir una relació més ètica amb les entitats financeres amb les que la universitat treballa.

En el següent punt del Claustre es continuava desenvolupant el procés d’elaboració de la Responsabilitat Social Universitària a l’UJI. La intervenció del company Raül en aquest punt va ser per a demanar un enfocament més de rendició de comptes, en la línia d’un balanç o auditoria social, en lloc d’una memòria de RSU, ja que aquest darrer enfocament es pot quedar en una mera declaració de bones intencions.

Al torn obert de paraules, la companya Ana Tomás, davant la intervenció feta pel Rector en la presentació de la revista Talento (patrocinada per l’Ajuntament de Castelló), va ficar en evidència la baixa representació de les dones en general i dins de la Universitat en particular

Sessió de la Mesa Negociadora, dimecres 21 de juny

PRESIDENT

A

MEMBRES DE LA MESA NEGOCIADORA

Convocatòria de reunió per al dimecres, 21 de juny 2017, a les 09:30 a la Sala de reunions del Gabinet del rectorat, per celebrar sessió de la Mesa Negociadora, amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de les actes 3 i 4 de la Mesa Negociadora 2017

2.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de la RLT del PDI

3.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació del Calendari Laboral 2017

4.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de la normativa de gratificacions per serveis extraordinaris del PAS

5.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de l’annex del document denominat “Criteris per a la confecció de les convocatòries de proves selectives per a l’accés de personal funcionari (de carrera o interí) i provisió de llocs de treball (definitiu o temporal) de personal d’administració i serveis de la Universitat Jaume I.”

6.-Torn obert de paraules.

Sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PAS, divendres 9 de juny

DE VICERECTOR D’ECONOMIA I PAS

A

REPRESENTANTS SINDICALS EN MESA NEGOCIADORA

Convocatòria de reunió per al divendres 9 de juny 2017, a les 10:00, a la Sala de reunions del gabinet del rectorat, per celebrar sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PAS, amb el següent ordre del dia:

1.- Proposta de Modificació calendari laboral en aplicació de l’acord de 19 de maig de 2017 del Consell.

2.- Proposta Modificació de la normativa de gratificacions extraordinàries del PAS

3.- Informació sobre l’acreditació i certificació de llengües en bosses i oposicions de PAS

4.- Torn obert de paraules.

Convocatòria de reunió del Claustre (Sessió 7)

Convocatória de sessió número 7 del Claustre de la Universitat que tindrà lloc el dia 14 de juny 2017, a les 9:30 h en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la Sala d’Actes de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques del Campus del Riu Sec, amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l‘acta de la reunió núm. 6 (7-11-2016).
 2. Informe del rector.
 3. Elecció d’un representant del PDI del claustre en la Comissió de Política Lingüística.
 4. Informe sobre el Model Educatiu.
 5. Presentació i debat del Codi Ètic de la Universitat Jaume I.
 6. Informe sobre el procés d’elaboració de la Responsabilitat Social Universitària a l’UJI.
 7. Torn obert de paraules.

Reunió del Comitè de Seguretat i Salut

Reunió núm. 2 de 2017
Dia: 24 de maig de 2017, dimecres
Hora: 12.00 hores
Lloc: Sala de Juntes (tercera planta de l’edifici de Rectorat)

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior (doc. 1)
 2. Informe del president
 3. Informe dels tècnics de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental
 4. Informació sobre la contractació de la coordinació de seguretat i salut per part de l’OTOP
 5. Proposta i aprovació, si escau, de la destinació de l’import derivat de la presentació de la “Sol·licitud d’incentius a les empreses que hagen contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral”
 6. Torn obert de paraules

Mesa Negociadora extraordinària, divendres 19 de maig

PRESIDENT

A

MEMBRES DE LA MESA NEGOCIADORA

Convocatòria de reunió extraordinària per al divendres, 19 de maig 2017, a les 09:30 a la Sala de reunions de l’edifici del rectorat, per celebrar sessió extraordinària de la Mesa Negociadora, amb el següent ordre del dia:

1.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació de PDI per a l’any 2017.

2.- Proposta de modificació de la RLT del PAS

3.- Torn obert de paraules.

Sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PDI, dilluns 8 de maig

DE VICERECTOR D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I PROFESSORAT
A
REPRESENTANTS SINDICALS EN MESA NEGOCIADORA

Convocatòria de reunió

Us convoquem per al dilluns 8 de maig 2017, a les 17:00, a la Sala de reunions del gabinet del rectorat, per celebrar sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PDI, amb el següent ordre del dia:
1.- Barems específics per a concursos de professorat contractat doctor amb caràcter interí, ajudant doctor i associat.
2.- Convocatòria de places de professorat contractat doctor amb caràcter interí.
3.- Proposta de permuta de professorat pertanyent als cossos docents univeristaris.
4.- Proposta de comissions de serveis de professorat pertanyent als cossos docents universitaris per al curs 2017/2018.
5.- Proposta de nomenament de professorat emèrit.
6.- Proposta de concessió de semestres sabàtics per al curs 2017/2018.
7.- Proposta de concessió de Venia docenci per al curs 2017/2018.
8.- Proposta de canvi d’adscripció d’àrea de coneixement a la Unitat Predepartamental de Medicina.
9.- Proposta de sol·licituds de transformacions i promocions de places de professorat, d’acord amb els criteris del DCDI, corresponent a la primera convocatòria ordinària de l’any 2017.
10.- Proposta de canvis de dedicació docent de professorat ajudant doctor.
11.- Proposta de contractacions i/o transformacions de PDI ordinàries per atendre les necessitats docents del curs 2017/18.
12.- Proposta de modificació de la RLT de PDI.
13.- Torn obert de paraules.

Sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PAS, dilluns 8 de maig

DE VICERECTOR D’ECONOMIA I PAS

A

REPRESENTANTS SINDICALS EN MESA NEGOCIADORA

Convocatòria de reunió per al dilluns 8 de maig 2017, a les 15:30, a la Sala de reunions del gabinet del rectorat, per celebrar sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PAS, amb el següent ordre del dia:

1.- Informe de la resposta de la Generalitat Valenciana del percentatge màxim a pagar al 2017 en la carrera professional del PAS.

2.- Informe del Pla d’Ordenació del PAS.

3.- Proposta de modificació del calendari laboral (permís de paternitat).

4.- Informe projecte Funcions i competències del PAS.

5.- Torn obert de paraules.

Sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PAS, dimecres 15 de març

DE VICERECTOR D’ECONOMIA I PAS
A
REPRESENTANTS SINDICALS EN MESA NEGOCIADORA

Convocatòria de reunió per al dimecres 15 de març 2017, a les 12:30h, a la Sala de reunions del gabinet del rectorat, per celebrar sessió de Mesa Tècnica sobre temes de PAS, amb el següent ordre del dia:

1.- Estudi i anàlisi del document de competències i funcions del PAS de l’UJI 
2.- Torn obert de paraules.